Zorgpartners

Om goede zorg te verlenen aan kinderen werken we samen nauw met diverse zorgpartners.

Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben er recht op dat hun probleem wordt erkend en een problematische lees- en/of spellingsontwikkeling zo vroeg mogelijk wordt onderkend en behandeld. Voor de vaststelling en het afgeven van een dyslexieverklaring is gespecialiseerd onderzoek door een bevoegd orthopedagoog of psycholoog noodzakelijk. Wij sturen daarvoor een schooldossier in bij ZIEN in de Klas. Zij bepalen voor de gemeente welke kinderen in aanmerking komen voor een vergoed EED traject.

Als er vermoedens zijn van dyslexie dan behandelen wij een kind alsof het dyslectisch is. Dit betekent extra instructie voor het technisch lezen en (zo nodig) vergrote teksten en meer tijd voor toetsen. Meer informatie vindt u op onderstaande site.

houten.nl/ondernemers/regionale-backoffice-lekstroom/jeugd/dyslexiezorg/

Wanneer dyslexie is vastgesteld kan een behandeltraject worden opgestart. Binnen onze school maken we hiervoor gebruik van de diensten van Addenda. Dit is een praktijk voor psychologische en pedagogische hulpverlening in Leerdam. Eén keer in de week is hiervoor een dyslexiecoach van Addenda op onze school aanwezig.

Addenda is bereikbaar via telefoonnummer 0345-615763 of per mail: info@addenda-psychologen.nl

Fysiotherapie

Fysiotherapie Duin-Labato uit Vianen is één dag per week aanwezig in onze school voor het verzorgen van kinderfysiotherapie. Kinderen kunnen hier op advies van de (school)arts of intern begeleider naar verwezen worden.

De contactgegevens zijn:
Fysiotherapie Duin-Lobato
T: 0347-373647
E: info@fysioduin-lobato.nl

Logopedie

In overleg met beide scholen in Meerkerk heeft De Spraakfabriek een werkplek binnen OBS De Springplank kunnen realiseren. Logopedie is mogelijk voor leerlingen van zowel CBS De Rank als OBS De Springplank. Ook peuters kunnen hier terecht. Behandeling is ook mogelijk in de praktijken in Arkel, Gorinchem, Groot-Ammers of Leerdam (zowel kinderen als volwassenen).

Logopedist Marjorie van Sinderen is werkzaam op donderdag op OBS De Springplank.

Marjorie is een ervaren logopedist en behandelt alle voorkomende logopedische stoornissen op het gebied van spraak, taal (ook bij meertaligheid), adem, stem, afwijkend mondgedrag, problemen met eten/drinken en problemen met spelling/lezen/schrijven. Logopedie wordt 100% vergoed vanuit uw zorgverzekeraar met een verwijsbrief van een (huis)arts of medisch specialist (orthodontist/tandarts) (geen vergoeding bij dyslexie of problemen door NT2). Ook bij problemen met adem en/of stem na COVID-19 kunnen zij vaak iets betekenen.

Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan via het aanmeldformulier op de website www.spraakfabriek.nl of stuur een mail naar info@spraakfabriek.nl.

Schoolmaatschappelijk werk

Kinderen hebben soms problemen die samenhangen met hun thuissituatie en leefomgeving. De school heeft ook een taak in het bieden van zorg aan deze leerlingen. De schoolmaatschappelijk werker kan hierbij hulp bieden, zowel aan de leerkracht of IB als aan de ouders. Het schoolmaatschappelijk werk werkt nauw samen met de school en is onderdeel van de zorgstructuur. Hierdoor is het mogelijk om vroegtijdig problemen te signaleren en snel hulp te bieden. Veelal kan de hulp zelfs op school plaatsvinden.

Schoolmaatschappelijk werk is bedoeld voor kortdurende hulpverlening, bijvoorbeeld op het gebied van:

  • Problemen in de thuissituatie en/of rondom de opvoeding van het kind
  • Omgaan met de scheiding van de ouders
  • Sociale problemen (o.a. moeite in het omgaan met andere kinderen, pesten of gepest worden)
  • Emotionele problemen (bijvoorbeeld angst of teruggetrokken gedrag)
  • Opvallend gedrag (bijvoorbeeld agressief gedrag of pesten)

De schoolmaatschappelijk werker:

  • Geeft informatie en advies aan ouders en kinderen
  • Onderzoekt de oorzaken van de problemen -Begeleidt de ouders en/ of het kind
  • Geeft leerkrachten en de intern begeleider advies
  • Verwijst kinderen als het nodig is naar relevante hulpverlening

Aanmelden bij School Maatschappelijk Werk is mogelijk via de intern begeleider van de school of direct bij de schoolmaatschappelijk werker (zie Schoolgids). Of bel rechtstreeks naar het Sociaal Loket van de gemeente Vijfheerenlanden. Dit kan tussen 09.00 -12.30 uur, telefonisch via 0800-5016. Ondersteuning van een schoolmaatschappelijk werker is gratis en een verwijsbrief is niet nodig.