Medezeggenschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of met de school zelf. De medezeggenschapsraad (mr) behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten in deze besluitvorming.

DeRank-8

Wat doet de mr?

De taak van de mr bestaat onder meer uit meedenken met de directie en het toetsen van besluiten van de directie. Het kan dan gaan om het formatieplan, het schoolplan, het activiteitenplan, de schooltijden en vakanties.

Samenstelling

De mr van onze school bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Zij hebben een actieve rol bij de beleidsvorming in onze school. De mr vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Bij de vergadering is de directeur aanwezig als adviseur.

De mr-leden zijn:

Oudergeleding:

  • Adam van Bergeijk
  • Wiepkje van Eijk
  • Janine Kortlever-Trappenburg (voorzitter)

Pesoneelsgeleding

  • Mark van den Berg
  • Christian Slob (secretaris)
  • Andrea Wervenbos

Uit de mr-leden van alle scholen van TriVia is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) samengesteld. Christian Slob vertegenwoordigt De Rank in de GMR.

Contact

Heb je vragen of wil je iets kwijt aan de mr? Schroom niet om een van ons aan te spreken! Je kunt ook een mail sturen naar oudersmedezeggenschapsraad@cbsderankmeerkerk.nl

TriVia

TriVia is een vereniging van 15 christelijke basisscholen in de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden en de Lopikerwaard. We bieden de leerlingen een veilige omgeving, waarin ze hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. We laten ons daarbij inspireren door de Bijbel, die de basis is van ons handelen en daaraan richting geeft.