Medezeggenschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of met de school zelf. De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten in deze besluitvorming.

Digitaal leren 9

Wat doet de MR?

De taak van de MR bestaat onder meer uit meedenken met de directie en het toetsen van besluiten van de directie. Het kan dan gaan om het formatieplan, het schoolplan, het activiteitenplan, de schooltijden en vakanties.

Samenstelling

De MR van onze school bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Zij hebben een actieve rol bij de beleidsvorming in onze school. De MR vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Bij de vergadering is de directeur aanwezig als adviseur.

De MR-leden zijn:

Oudergeleding:

  • Adam van Bergeijk (voorzitter & GMR)
  • Wiepkje van Eijk
  • Vacature

Pesoneelsgeleding

  • Mark van den Berg (secretaris)
  • Ilse van Klij
  • Christian Slob (GMR)

Uit de MR-leden van alle scholen van TriVia is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) samengesteld. Adam van Bergeijk en Christian Slob vertegenwoordigen De Rank in de GMR.

Contact

Heb je vragen of wil je iets kwijt aan de MR? Schroom niet om één van ons aan te spreken! Je kunt ook een mail sturen naar oudersmedezeggenschapsraad@cbsderankmeerkerk.nl